Осигуряване устойчиво развитие на сектора чрез отговорен риболов и опазване на рибните ресурси.

Увеличаване снабдяването на пазара с продукция от аквакултура с цел намаляване риболовната преса върху естествените популации на водните организми.

Дългосрочно обезпечаване на пазара и преработвателната промишленост с качествени риба и рибни продукти на приемливи за потребителите цени.

Осигуряване на добър стандарт на живот на лицата, заети с риболовни и риборазвъдни дейности.

Ключови цели на СДРУЖЕНИЕ НА РИБОЛОВЦИТЕ "БУРГАСКИ ЕЗЕРА" са:

Дейности:

Галерия


Стратегическа визия и проекти

Превръщане на рибарството и аквакултурата в конкурентоспособен, модерен и динамичен, базиран на устойчиво развитие сектор от стопанския живот на България и подобряване качеството на живот в рибарските общности

Развитие на екологично аквакултурно производство


Мерки за подобряване качеството на водите, използвани в аквакултурното производство


Въвеждане на иновационни технологии в аквакултурното производство


Изграждане на съоръжения за производство с цел увеличаване обема на производство на качествен зарибителен материал


Събиране на информация за потребителското търсене и консумацията на риба и рибни продукти


Мониторинг и научна оценка на състоянието на водната среда


Изграждане на стратегия за защита и подобряване на водната среда на рибарските области


Поддържане запасите от стопански ценни видове риба във водните обекти


Поддържане на репродуктивни стада от местни видове и производство на зарибителен материал, необходими при реализацията на Програмите за подкрепа на устойчивото развитие на дивите популации


Развитие на нови пазари и рекламни кампании


Развитие и разнообразяване на икономическите дейности и създаване на алтернативни източници на приходи, като туризъм за риболов, развлекателен и спортен риболов

Полезни връзки

Контакти


Ако имате някакви въпроси или искате да получите допълнителна информация за СДРУЖЕНИЕ НА РИБОЛОВЦИТЕ "БУРГАСКИ ЕЗЕРА", използвайте контактите по-долу: