Полезни връзки

Политики и стратегии
Обща селскостопанска политика
Политики по агрохранителната верига
Обща политика в областта на рибарството
Национален план за действие за развитие на биологичното производство
Програма на правителството за развитие в сектор земеделие, селско стопанство и гори

Програми за финансиране
Програма за развитие на селските райони
Програма за морско дело и рибарство
Държавни помощи

Второстепенни разпоредители с бюджет
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Център за оценка на риска по хранителната верига
Изпълнителна агенция Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството
Българска агенция по безопасност на храните
Селскостопанска академия
Национална служба за съвети в земеделието

Други
Консултативен Съвет за Черно море
Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ към ЕК
Генерална комисия по рибарство за Средиземно море